–œ‡°±·>˛ˇ ¡¬˛ˇˇˇ∆»ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ˇ ‡ÖüÚ˘Oh´ë+'≥Ÿ0dàêú®¿Ã‡ ¯
, this user8v Microsoft Word 8.0@®[È@¸¨/¿”æ@¨∞KY‘ærÑ˛ˇ © ÷ Û XˇÄê!ïˇˇ Ä-;ˇˇˇˇì°!ì°HÑHÑlÖpÖíÖìÖüÖ†Ö·Ö9ÜVÜ·Ü‚Ü‚ÜÍܘܙÜáê°ë°Å¨Ç¨⁄ØËØ∞∞ˇˇ C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_1.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_2.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_3.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_4.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_5.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_6.doc
I H ˇˇˇˇˇˇˇˇˇÑhÑò˛ho(.I Hˇˇˇˇˇˇˇ@ÄZÜZÜxFZÜ7Ü<)ÑHÑlÖpÖ·Ö•ÖšÖ¸Ö˝ÖÜ"Ü7ÜZÜnÜoÜp܆Üþ܇Üê°ë°Å¨Ç¨∞∞∞ê@ëëí@ë>ë⁄@ëFëdëzë|ë‚@ë~ë(@ëàëí@ëŒë–ë“ë@ë2êê@ê•g@êÚJ@ê4ê‘`@ê6ê•g@¢¢î¢n£Ï£Ç§š§à•h¶õߙ®“©B™´Ÿ´ˆ¨˜¨Ñ∞á∞òÄÄòÄÄòÄÄûÄÄÄÄòÄ*òÄ*òÄ*òÄ*ûÄÄÄÄòÄ#òÄ#ûÄÄòÄ#ûÄÄòÄ#ûÄÄÄÄòÄquòÄquòÄquòÄquòÄquòÄquòÄquòÄquòÄquòÄÄòÄÄòÄquòÄquòÄquòÄquòÄquòÄquò ÄquòÄquòÄquò ÄquòÄquòÄquòÄquò ÄquòÄquòÄquòÄquòÄquòÄquö@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄò@ÄÄ @ò@ÄÄ ö@ÄÄ
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_7.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_8.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_9.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_10.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_11.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_12.doc
·¶Ñ}Öœ/aapôyÆÑ~ÄÇÉÜSB§˜≥ÅÑˇˇUnknown !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ÄNormal.doth this usero7v Microsoft Word 8.0@’°@¸¨/¿”æ@
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_13.doc
C:\My Documents\in_progress\Book_new\picture_14.doc
*Y‘æb≠ÉÅÇÉÑܡˇˇˇáòâäãåçéè˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇôîïñ˛ˇˇˇ£íìˇˇˇˇúùûü†°¢∞´ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¨≠ÆØ∂±≤≥˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ∑∏π∫˛ˇˇˇºˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ…˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ˇˇˇˇˇˇˇ˝ˇˇˇ˛ˇˇˇÀÃ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇSummaryInformation(ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ îDocumentSummaryInformation8ˇˇˇˇˇˇˇˇÄCompObjˇˇˇˇˇˇˇˇj0Tableˇˇˇˇõ8˛ˇ ˇˇˇˇ ¿FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8Ù9≤q˛ˇ ’Õ’ú.ìó+,&3728;ÆD’Õ’ú.ìó+,˘Æ0Ï hpÄàêò†®∞∏